Haiku Engine

   
  bura dori ii
  haru tomodachi wa
  biru nomitai
  311
  achi kochi ya
  men men sabaki
  yanagi gami
  304
  I withdraw further
  Guns killed happy today
  and yesterdays song
  304
  abura kori
  tomoshi-bi hosoki
  nezame kana
  299
  Cat Licks Her Stomach
  Sunlight brings springs delight
  Peacocks and Chicks Sqawk
  296
  aka aka to
  hi wa tsurenaku mo
  aki no kaze
  296
  Roses on the Table Blue
  The Beaten Path of Lonely Pine Tree
  Chair legs hold on strong
  295
  ume yanagi
  sazo wakashu kana
  onna kana
  295
  zosui ni
  biwa kiku noki no
  arare kana
  291
  ajisai ya
  katabira-doki no
  usu asagi
  289
  ah haru haru
  oinaru kana haru
  to un nun
  288
  ajisai ya
  yabu o ko niwa no
  betsu zashiki
  287
  tsuki sabiyo
  Akechi ga tsuma no
  hanashi se n
  279
  Suruga ji ya
  hana tachibana mo
  cha no nioi
  244
  hatsu yuki ya
  saiwai an ni
  makariaru
  243